Kwaliteit en privacy

Uiteraard streef ik naar een zo goed mogelijk contact en de beste hulp. Mocht er toch iets zijn wat u niet prettig vindt dan kunnen we dat uiteraard bespreken. Mocht u alsnog een klacht in willen dienen dan kunt u de procedure vinden op de site van mijn beroepsvereniging.

Uiteraard ga ik binnen mijn praktijk zo zorgvuldig mogelijk om met de privacygevoelige informatie.  Hoe ik dat precies doe kunt u hieronder lezen in een formele verklaring. Mocht u vragen hebben of nog uitgebreidere informatie willen dan hoor ik dat graag.

PRIVACYverklaring Psychotherapiepraktijk  Zwarts

Verwerking van persoonsgegevens

Corrie Zwarts verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. Eventuele video-opnames tijdens sessies of toepasingen voor e-health.

Doeleinden verwerking

Corrie Zwarts verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

Rechtsgrond

Corrie Zwarts verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

Verwerkers

Corrie Zwarts kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Corrie Zwarts persoonsgegevens verwerken Corrie Zwarts sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden

Corrie Zwarts deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Corrie Zwarts deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

Doorgifte buiten de EER

Corrie Zwarts geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Corrie Zwarts ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 Bewaren van gegevens

Corrie Zwarts bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Corrie Zwarts hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 20  jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

Wijzigingen privacystatement

Corrie Zwarts kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Corrie Zwarts gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Corrie Zwarts te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Corrie Zwarts door een e-mailbericht te sturen naar info@corriezwarts.nl.

 

Hieronder vind u mijn kwaliteitsstatuut. Dit is sinds 2017 een verplichting voor alle GGZ aanbieders.

kwaliteitsstatuut